واحد تحقیق و توسعه شرکت سیکلمه علاوه بر توسعه دانش فنی در زمینه تولید رنگ و مواد رقیق کننده، توسعه چسبها و پوششهای مختلف مورد استفاده در صنعت خودرو را سیاست خود قرار داده است. بیشتر این محصولات نمونه داخلی ندارند و توسعه دانش فنی در این زمینه از خروج ارز جلوگیری می کند.