دیدار معاونت ارشد با پرسنل شرکت رنگسازی سیکلمه

آقای مهندس سهیل یزدانبخش در دیدار با پرسنل شرکت رنگسازی سیکلمه

 بابت جهش های خوبی که در چند سال اخیر بوسیله مدیریت مجموعه مهندس احسان اکبری و تلاش پرسنل به روش خلاقیت و نو آوری و نو اندیشی در این مجموعه شکل گرفته است

ایشان گفتند کار تیمی یک همکاری چندجانبه از سوی اعضای سیستم برای رسیدن به یک هدف مشخص بوده و به جرات می‌توان گفت کار تیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان است

اگر هر کدام از اعضا به صورت منزوی و جداگانه کار کنند هرچقدر هم که در کارشان حرفه‌ای باشند عملا رشدی صورت نمی‌گیرد.

معاونت ارشد گروه صنعتی پارت لاستیک شرکت سیکلمه را یک شرکت مقتدر و رو به رشد عنوان کرد 

ایشان با توضیح مفهوم توسعه که فضایی برای پر و بال زدن است افزود این موضوع یکی از رسالت های شخصی من است و این باور خون دل خوردن دارد و در ذهن هر شخصیتی جا می گیرد .

گزیده هایی از کتاب “با تو میگویم”

معاونت ارشد گروه صنعتی پارت لاستیک با اشاره به نگاه خاص و علاقمندی مرحوم مهندس ایرج یزدانبخش پدر بزرگوارشان به کار و تلاش و باهم بودن،گزیده هایی از کتاب “با تو میگویم” را خطاب به کارکنان بیان نمودند:

“فرزندم! بــرای رســیدن بــه اینجــا، راهی به درازای یک عمر طی شــده اســت.

راهی که سراســر، پر اســت از حدیث “خواستن و توانستن” و مالامال از مثل معروف دانایی، توانایی است

در دل هر سیب دانۀ محدودیست، در دل هر دانه، سیبها نامحدود، چیستانی است عجیب دانه باشیم، نه سیب .

مجموعــه ای کــه تمــام ســرمایه اش را “منابــع انســانی “اش میداند، هیچگاه از جایگاهی که در آن ایســتاده اســت، راضی نیســت، “خــوب مانــدن” را ســد راه تعالــی میدانــد و همیشــه به ســوی “بهتر شدن” رهسپار است.

مــا در گــروه صنعتــی پارت لاســتیک بیــش از آنکــه بــه “خــود”بیندیشــیم بــه “ایــران” می اندیشــیم 

قبــل از آنی که کار را وســیله ای برای “امــرار معاش” بدانیــم، “عبادتی “مبارک و خدمتــی صادقانه برای اعتلای میهن عزیزمان میشمریم.

دارایــی اصلی ما، “آدمهایی” اســت کــه داریم.

امروز دانش ما اگر بیشتر از آنها نباشد، کمتر نیست و امروز اعتبار ما اگر فراتر از آنان نباشــد، هم شأن رقیبانمان است و به راســتی چه شهدی، شیرینتر و گواراتر از این موفقیتها؟!”

 

 

مهندس سهیل یزدانبخش  با توجه به نیاز هر مجموعه به  داشتن هدف مشترک، ایجاد اعتماد و احترام متقابل، مکمل بودن به لحاظ دانش، تخصص و تجربه، اعمال کنترل داخلی و بهبود مستمر فعالیت ها،کمک به تکامل و ارتقاء اعضا، وجود تیم های چند منظوره یا  (CFT)

 Cross Function Team را در هر مجموعه ضروری عنوان نمودند .

 مهندس احسان اکبری در این مراسم اظهار امیدواری کرد تا با تلاش و همکاری گروهی در جهت دستیابی به اهداف عالیه شرکت موفق تر از پیش فعالیت نماییم .

ایشان ضمن تاکید بر نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت، حفظ و صیانت از کارکنان شرکت را از اولویت های خود خواند.

سه ضلع مثلث کارآفرینی

مدیر عامل کارخانه رنگ سیکلمه دراین مراسم با اشاره به سه ضلع مثلث کارآفرینی که شامل دانش و خلاقیت و جسارت میباشد تصریح کرد که با توجه به تحقق آرمان های مهندس یزدانبخش توسعه در سیکمه تاحدودی محقق شده است

قبلا فقط در رنگ سیکلمه تولید رنگ مایع داشتیم

اکنون کارخانه رزین سازی که با تولید برآورد روزانه حدود 5 تن و همچنین تولید رنگ پودری و تولید مواد شیمیایی از قبیل مایع شیشه شوی و ضدیخ ،فسفاته، چربیگیر و … که از جنس رنگ نیستند به سبد محصولات شرکت سیکلمه اضافه شده است .

قابل به ذکراست که  ایشان در پایان مراسم توسعه اخیر شرکت را مدیون تلاش و همت پرسنل شرکت سیکلمه دانست و از زحمات بی دریغ کارکنان تقدیر تشکربه عمل آورد.